NÓI VỀ TẾT CỔ TRUYỀN BẰNG TIẾNG ANH

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • admin
  • 11 Th8, 2019
  • 0 Comments
  • 3 Mins Read

NÓI VỀ TẾT CỔ TRUYỀN BẰNG TIẾNG ANH

TET HOLIDAY 

Tet Nguyen Dan is the most important celebration in Vietnamese culture. It takes place on the first day of the first month according to Lunar calendar. 

Many Vietnamese families prepare for Tet by cleaning the house, decorating Tet tree, buying fruits, sweeties, new clothes and cooking special foods. The foods include Chung cake, a round rice cake, pork pie, and sticky rice that remind Vietnamese people about their root and traditional history. 

There are a lot of Tet customs such as visiting a person’s house on the first day of the new-year, ancestor worship, wishing New Year’s greetings, giving lucky money to children and old people, and so on. Tet also is an occasion for people who live far from their hometown reunite with their family. During Tet holiday, people usually spend time to visit their relatives, go to pagoda to pray for good fortune, and enjoy Spring festivals. 

Tet is considered the beginning of spring with the warm weather, green budding trees and colorful flowers. It is the most wonderful time in Vietnam so if you come to our country, don’t miss the opportunity to enjoy our Tet holiday. 

A/ VOCABULARY 

Celebration (n)                 /selɪˈbreɪʃn/               Lễ kỷ niệm 

Lunar (adj)                       /ˈluː.nər/                      Thuộc mặt trăng, âm lịch 

Decorate (v)                    /ˈdekəreɪt/                   Trang hoàng, trang trí 

Sweeties (v)                    /ˈswiːti/                        Kẹo, mứt 

A round rice cake:          /ə raʊnd raɪs keɪk/    Bánh dày 

Pork pie                          /pɔːrk paɪ/                   Giò 

Sticky rice                      /ˈstɪki raɪs/                   Xôi 

Root (n)                          /ruːt/                             Rễ, nguồn gốc 

Ancestor worship (n)    /ˈænsestər ˈwɜːrʃɪp/   Thờ cúng tổ tiên. 

Reunite (v)                     /riːjuːˈnaɪt/                  Họp lại, đoàn tụ 

Relatives (n)                  /ˈrelətɪv/                       Họ hàng 

Pagoda (n)                    /pəˈɡoʊdə/                  Chùa 

Pray (v)                         /preɪ/                            Cầu nguyện 

Fortune (n)                   /ˈfɔːrtʃuːn/                   Vận may, sự thịnh vượng 

Budding (a)                  /ˈbʌdɪŋ/                        Bắt đầu nảy nở 

B/ GRAMMAR 

According to + N/Ving: Theo như điều gì đó 

Eg1: According to my order, I will have one spaghetti and one cup of tea. 

Eg2: According to statistics, the unemployment in Viet Nam stays alarm. 

Miss + Noun: Bỏ lỡ điều gì 

Eg: Don’t miss the opportunity to enjoy our Tet holiday. 

C/ QUESTION 

1. Do you know any famous holidays in Vietnam? 

2. How long does Vietnamese Tet take place? 

3. What kind of Tet trees do you decorate on your Tet holiday? 

4. Can you name some greetings on your Tet holiday? 

5. Have you ever heard about Chung cake? 

6. What do Vietnamese people do on Tet? 

7. Do Vietnamese people always go to pagoda to pray for good fortune on Tet?

8. How about the weather on Tet? 

9. What do Vietnamese people prepare on Tet? 

10. Who do people give lucky money to? 

Bất kỳ thắc mắc của bạn về bài học sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Vì vậy, hãy nhanh tay để lại những câu hỏi của bạn dưới phần bình luận nhé!

 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM TỚI SỰ KIỆN:

NHẬN HỌC BỔNG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 2.395.000 (VND)

TẠI ANH NGỮ ISTART

 ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG: TẠI ĐÂY 

 CLICK VÀO LINK ĐỂ NHẬN THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN. 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *