ĐẠI TỪ NGHI VẤN TRONG TIẾNG ANH

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 04 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 5 Mins Read

ĐẠI TỪ NGHI VẤN TRONG TIẾNG ANH

I. ĐỊNH NGHĨA

Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns) là các đại từ dùng để hỏi như: who, whom, whose, what, which. Các đại từ nghi vấn thường đứng đầu câu và luôn đi trước động từ.

Eg:

            What do you want? (Bạn muốn gì?)

            Whose is the red car? (Cái ô tô màu đỏ là của ai vậy?)
1. WHO

Who là đại từ nghi vấn dùng cho người, có thể được dùng làm

a. Chủ ngữ của động từ (subject of a verb)

Eg:

            Who keeps the keys? (Ai giữ chìa khóa?)

           – Who is the man in grey coat? (Người đàn ông mặc áo choàng xám là ai thế?)

b. Tân ngữ của động từ hoặc giới từ (object of a verb of a preposition):

Eg:

            Who did you see at church? (Bạn nhìn thấy ai ở nhà thờ?)

Trong đó: Who là tân ngữ của động từ see

            Who does this place belong to? (Nơi này thuộc về ai?)

Trong đó: Who là tân ngữ của giới từ to

*Lưu ý: khi who là tân ngữ của giới từ thì giới từ luôn được đặt ở cuối câu.

Eg:

            Who did you go with? (Bạn đã đi cùng ai thế?)

Not say: with who did you go with

2. WHOM

Whom là đại từ nghi vấn dùng cho người. Whom được dùng làm tân ngữ của động từ hoặc giới.

Eg:

            Whom did they invite? (Ai đã mời họ?)  

           – To whom were you speaking at that time?/ Whom were you speaking to at that time? (Lúc đó bạn đang nói chuyện với ai thế?)

*Lưu ý: Who và whom đều có thể làm tân ngữ của động từ hoặc giới từ nhưng who thường được dùng hơn. Nhất là trong văn phong thân mật (informal). Whom thường dùng trong lối văn trịnh trọng (formal) hoặc văn viết.
Eg:

            Who/ whom did you invite to the party? (Ai đã mời bạn tới bữa tiệc thế?)

Trong trường hợp whom làm tân ngữ cho giới từ, giới từ có thể được đặt trước whom hoặc đặt cuối câu. Cách dùng: giới từ + whom được đùng trong văn phong trịnh trọng.
Eg:

            Whom did you go with? Hoặc: With whom did you go? 

3. WHOSE

Whose là đại từ nghi vấn dùng để hỏi về sự sở hữu. Whose được dùng làm chủ ngữ của động từ.

Eg:

            Whose is that dog? (Con chó kia của ai?)

            What about these jackets? Whose are they? (Còn những chiếc áo vét này thì sao? Chúng là của ai?).

Trong đó: Whose là chủ ngữ của is và are.

4. WHAT

What là đại từ nghi vấn đuợc đừng để hỏi về sự vật, sự việc. What có thể được dùng làm chủ ngữ của động từ hoặc tân ngữ của động từ và giới từ.

Eg:

            What caused the explosion? (Cái gì đã gây ra vụ nổ?)

Trong đó: What là chủ ngữ của caused

           – What did you say? (Cậu nói gì vậy?)

Trong đó: What là tân ngữ của say

            What was your theory based on? / On what was your theory based? (Lý luận của bạn được căn cứ vào cái gì?)

Một số cách dùng với What:

5. WHICH

Which là đại từ nghi vấn được dùng cho cả người và vật, để chị sự lựa chọn trong số người hay vật đã được biết. Which có thể làm chủ ngữ của động từ hoặc tân ngữ của động từ và giới từ.

Eg:

            Which is your favorite subject? (Môn học nào là môn học ưa thích của bạn?)

            Which is quicker, the bus or the train? (Xe nào nhanh hơn, xe bus hay tàu điện.)

            We have two Smiths here. Which of them do you want to see? (Chúng tôi có 2 ông Smith ở đây. Bạn muốn gặp ông Smith nào?)

            There are two addresses in your card. Which do you want me to send it to?/ To which do you want me to send it? (Có 2 địa chỉ trong danh thiếp của ngài. Ngài muốn tôi gửi nó đến địa chỉ nào?)

Which có thể được dùng với of. Which of được dùng trước đại từ số nhiều hoặc trước từ xác định (the, my, these, those) và danh từ số nhiều.  

Which of + determiner + noun

Which of + pronoun

Eg:

            Which of these photos would you like? (Bạn thích tấm nào trong số những tấm hình này?)

            Which of us is going to do the washing up? (Ai trong số chúng ta sẽ đi rửa bát?)

*Lưu ý: Chúng ta sẽ dùng which hoặc what để hỏi về sự lựa chọn.

Hãy chia sẻ bài viết trên facebook hoặc commet dưới bình luận những điều mà đã nhớ hoặc còn thắc mắc về đại từ nghi vấn trong tiếng Anh nhé!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *