Đại từ trong Tiếng Anh

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 18 Dec, 2020
  • 0 Comments
  • 4 Mins Read

Đại từ trong Tiếng Anh

ĐỊNH NGHĨA ĐẠI TỪ

– Đại từ là từ thay thế cho danh từ, tránh sự lặp lại danh từ.
Có 7 loại đại từ như sau:
Đại từ nhân xưng (personal pronouns)

Chức năng:
– I, he, she, we, they có thể là chủ ngữ của động từ:
He has lived here for 3 years.

– Me, him, her, us, them có thể là tân ngữ trực tiếp của động từ.
I saw her at the party last night.

– Me, him, her, us, them có thể là tân ngữ gián tiếp của động từ.
Ann gave him a book.

Hoặc tân ngữ của giới từ:
We couldn’t do it without them.

Đại từ bất định (indefinite pronouns)

Nhóm kết hợp với some: something, someone, somebody. Nhóm kết hợp với any: anything, anyone, anybody. Nhóm kết hợp với every: everything, everyone, everybody. Nhóm kết hợp với no: nothing, no one, nobody. Nhóm độc lập gồm các từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.
Một số trong các đại từ trên đây cũng có thể được dùng như tính từ (tính từ bất định -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

Đại từ sở hữu (possessive pronouns)

Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its

Đại từ sở hữu = tính từ sở hữu + danh từ
Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours. You’ve got my pen. Where’s yours?

Đại từ phản thân (reflexive pronouns)
Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Chú ý: ourselves, yourselves, themselves là hình thức số nhiều.

Chức năng:

– Làm tân ngữ của động từ khi chủ ngữ và tân ngữ là cùng một người:
I cut myself. Tom and Ann blamed themselves for the accident.

– Được sử dụng như trường hợp trên sau động từ + giới từ:
He spoke to himself. Look after yourself. I’m annoyed with myself.

– Được sử dụng như các đại từ nhấn mạnh danh từ hoặc đại từ:
The King himself gave her the medal.

Chúng thường nhấn mạnh chủ ngữ của câu và được đặt sau nó:
Ann herself opened the door. Tom himself went.

Khi chúng nhấn mạnh các danh từ khác, chúng được đặt ngay sau danh từ đó:
I saw Tom himself. I spoke to the President himself.

– Được sử dụng như các tân ngữ sau giới từ:
I did it by myself. He did that to himself.

Đại từ quan hệ (relative pronouns)

Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…

Chức năng:

– Who, that, which làm chủ ngữ:
The man who robbed you has been arrested.
Everyone that/who knew him liked him. This is the picture that/which caused such a sensation.

– Làm tân ngữ của động từ:
The man whom I saw told me to come back today. The car which/that I hired broke down.

– Theo sau giới từ:
The ladder on which I was standing began to slip. Tuy nhiên, giới từ cũng có thể chuyển xuống cuối mệnh đề: The ladder which I was standing on began to slip.

– Hình thức sở hữu (whose + danh từ):
The film is about a spy whose wife betrays him.

Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns)

Ví dụ: this, that, these, those… Tính từ chỉ định (demonstrative adjectives) this, that và số nhiều của chúng là these, those được dùng trước danh từ nhằm xác định vị trí của danh từ ấy đối với người nói. Khi những tính từ này được dùng độc lập, không có danh từ theo sau, nó trở thành đại từ chỉ định (demonstrative pronouns).

Ngoài việc thay thế cho một danh từ, đại từ chỉ định còn cho người nghe khái niệm gần hơn hay xa hơn về thời gian hoặc khoảng cách.
Ví dụ: There is this seat here, near me. There is that one in the last row. Which will you have, this or that? That is what I thought last year, this is what I think now.

Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns)

Ví dụ: who, whom, whose, what, which

Chức năng:

– Làm chủ ngữ:
Who keeps the keys? Whose car broke down? Which pigeon arrived first? What kind of tree is that?

– Làm tân ngữ của động từ:
Who did you see? Whose umbrella did you borrow? Which hand do you use? What paper do you read?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *