ĐẠI TỪ TƯƠNG HỖ: EACH OTHER & ONE ANOTHER

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 06 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 2 Mins Read

ĐẠI TỪ TƯƠNG HỖ: EACH OTHER & ONE ANOTHER

I. ĐỊNH NGHĨA:

Đại từ tương hỗ (reciprocal pronouns) là đại từ chỉ mối quan hệ qua lại giữa hai hoặc nhiều người hoặc nhiều vật với nhau. Đại từ hỗ tương hỗ gồm each otherone another có cùng nghĩa là “nhau, lẫn nhau”.

Eg:

          Sue and Ann don’t like each other/ one another. (Sue và Ann không thích nhau.)

= Sue doesn’t like Ann and Ann doesn’t like Sue. 

          –They sat for two hours without talking to each other/ one another. (Họ ngồi suốt hai tiếng và không nói gì với nhau.)

II. CÁCH DÙNG

1. Các đại từ tương hỗ thường được dùng làm tân ngữ bổ ngữ cho động từ hoặc giới từ. Vị trí thông thường của chúng là sau động từ hoặc giới từ.

Eg:

           We send each other/ one another Christmas cards every year. (Chúng tôi gửi thiệp mừng Noel cho nhau mỗi năm.)

          – They write to each other/ one another regularly. (Họ thường xuyên viết thư cho nhau.)

2. Đại từ tương hỗ có thể sử dụng với sở hữu cách.

Eg:

          They wrote down each other’s/ one another’s phone number. (Họ ghi số điện thoại của nhau.)

*Lưu ý: Không dùng each other sau các từ meet (gặp), marry (cưới), và similar (giống nhau) 

Eg:

          They married in 1998. (Họ kết hôn năm 1998.)

Not say: They married each other 

          – Their interests are very similar. (Sở thích của họ rất giống nhau.)

Not say: … similar each other 

III. BÀI TẬP

RECIPROCAL PRONOUN EXERCISES

Điền đại từ thích hợp vào chỗ trống

1. Lan and Suzy helped …..  with the household work.
A. herself          B. each other

2. Adam hurt …….  when riding the bicycle.
A. each other           B. himself

3. Those students were very friendly and helpful for……
A. one another         B. myself

4. All the cars on the street are hitting ……
A. each other           B. one another

5. My both friends practiced hard for the competition against
A. each other           B. one another

6. Mike and Bill know ….. quite well.
A. each other            B. one another

7. Hellen and Juan made those nice bags……
A. each other           B. themselves

8. Some my selfish friends only think of……
A. themselves          B. one another

9. Joana and her son are still angry. They’re not talking to……..
A. each other           B. themselves

10. Joana and her son haven’t seen …….. for years.
A. themselves          B. each other

(Key: 1. A   2. B   3. B   4. B    5. A    6. A    7. B    8. A    9. 10. B) 

Hãy chia sẻ bài viết trên facebook hoặc comment dưới bài học này để Anh ngữ iStart có thể giải đáp những thắc mắc của bạn nhé!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *