TRẠNG TỪ NGHI VẤN TRONG TIẾNG ANH

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 28 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 3 Mins Read

TRẠNG TỪ NGHI VẤN TRONG TIẾNG ANH

Trạng từ nghi vấn (interrogative adverbs) là các trạng từ được dùng để đặt câu hỏi: where, when, why, how.

1.  Where (ở đâu): được đùng để hỏi nơi chốn.

Eg: Where do you live? – In London. (Bạn sống ở đâu? – Luân Đôn.)

2. When (khi nào): được dùng để hỏi về thời gian

Eg: When have we got a history lesson? – On Monday. (Khi nào chúng ta có giờ lịch sử? – Thứ hai.)

3. Why (tại sao): được dùng để hỏi lý do. 

Eg: Why were you late? – Because my car broke down. (Sao bạn đến muộn vậy? – Vì xe tôi bị hư.)

a. Why not có thể được dùng để đưa ra một đề nghị hoặc đồng ý với một đề nghị.

Eg:

– Why not give her some flowers? (Sao không tặng hoa cho cô ấy?)

– Let’s go to the cinema. – Why not? (Chúng ta đi xem phim đi – Sao lại không nhỉ?)

b. Why don’t you/we…? Cũng có thể được dùng để đưa ra lời đề nghị hoặc gợi ý.

Eg: Why don’t you give her some flowers? (Sao bạn không tặng hoa cho cô ấy nhi?)

4. How (như thế nào, bằng cách nào): được dùng để hỏi cách thức.

Eg:

– How do you spell the verb “practice”? – P-R-A-C-T-I-C-E. (Bạn đánh vần động từ ‘practice’ như thế nào? – P-R-A-C-T-I-C-E.)

– How do you go to school? – By bicycle. (Bạn đi học bằng phương tiện gì? – Xe đạp.)

a. How + be +(a person) được dùng để hỏi về sức khỏe của người nào đó.

Eg:

– How are the children? – They’re very well. (Bọn trẻ thế nào? – Chúng khỏe.)

– How are you? – Fine, thanks. (Bạn có khoẻ không? Tôi khoẻ cảm ơn.)

b. How cũng có thể được dùng để hỏi về tâm trạng.

Eg: How does she look today? – Tired. (Hôm nay trông cô ấy thế nào? – Mệt mỏi.)

c. How+be+(a thing)? được dùng để hỏi yêu cầu mô tả điều gì đó.

Eg:

– How was the film? – Very good. [= What was the film like?] (Phim thế nào? Rất hay.)

– How’s your new job? – So boring. [= What’s your new job like?] (Công việc mới của bạn thế nào? – Chán ngắt.)
d. How + adjective/adverb: how much, how many, how long, how old, how often, how far, how high, how fast…. được dùng để hòi kích thước, số lượng, mức độ, khoảng cách…

Eg:

– How long is this desk? – 135 centimeters. (Cái bàn này dài bao nhiêu? ~ 35cm)

– How old are you? – fifteen. (Bạn bao nhiêu tuổi?- 15.)

– How often do you go swimming? – Twice a week. (Bao lâu bạn đi bơi một lần? – Tuần 2 lần.)

– How far is your house? – About one kilometers. (Nhà bạn cách đây bao xa? – Khoáng 1 km.)

e. Trạng từ nghi vấn luôn đứng đầu câu.

Eg:

– Why did say that? (Tại sao anh nói thế?)

– How did you come here? (Anh đến đây bằng phương tiện gì?)

Mọi thắc mắc của các bạn về bài học sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Đừng ngần ngại để lại câu hỏi của bạn tại phần bình luận nhé! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *